MENU
Hem

rättsområde

Familjerätt

Familjerätten innefattar bland annat frågor rörande vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som behövs. Huvudregeln är att barnet står under föräldrarnas gemensamma vårdnad. Denna huvudregel kan frångås i vissa fall. Vad som är bäst för barnet är det som är avgörande i alla ärenden som rör vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. När man bedömer vad som är bäst för barnet ska man särskilt fästa avseende vid barnets behov av en nära kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Ärenden som rör familjerätt och frågor kring barn är känsliga och betydelsefulla. I familjemål som hamnar i domstol anlitas vanligtvis socialnämnden för att närmare utreda frågorna kring barnets situation samt vårdnad, boende och/eller umgänge. Om parterna är folkbokförda i exempelvis Skellefteå genomförs utredningen av socialnämnden i Skellefteå kommun.

Advokatbyrån bistår med rådgivning och upprättande av handlingar samt som ombud i domstolstvister. Hör gärna av dig i ett tidigt skede för diskussion kring ditt ärende. Om det uppstår en familjerättslig tvist kan man ofta utnyttja rättsskyddet i sin försäkring. Vi hjälper dig att ansöka om detta.